آینده پژوه - تاريخنگار
تبيين «سياست ايرانى» براى سياست خارجى فرانسه
سياســت خارجــى فرانســه درمقايســه باسايركشــورهاى اروپايــى تمايل بيشــترى براى ايفاى نقــش هاى اصلى درصحنه هــاى بين المللى داردامامشكلات فرانسه براى تبديل شدن به يك راهبر درسطح بين المللى نه تنها اين كشورراازرسيدن به اين نقش بازمى داردبلكه باعث مى شوددولت فرانسه بامشكلات بيشــترى در داخل وخارج رو به رو شده و حتى ضعيف ترشود.

البته دشــوارى هاى سياســت خارجى فرانسه تنهاپيامداقتصادازپاافتاده اين كشورنيســت.بخش مهمى مربوط به رويكرد كلاسيك اين كشوردرحوزه ُ بين المللى است كه هنوزآميخته اى است از«گليسم»و سياست هاى پسااستعمارى قرن بيستم وشيوه هاى نوين درحفظ ســلطه.چرخش هاى فرانسه در حوزه سياست خارجى بيشتر كوتاه مدت وتاكتيكى است تاراهبردى.اساسا سياســت خارجى فرانسه چون در تعامل و گاه رويارويى با آمريكاوانگلستان تبيين شده بنابراين همواره دچار اشــكال در اجرا و بهره بردارى است. گاه در تقابل ورقابت با آمريكا قرارمى گيردوگاه از آن پيروى مى كند.

فرانسه هنوز نتوانسته با وجود دخالت هاى آشكار نظامى درآفريقاوخاورميانه به عنوان يك راهبر leader در كنش ها وتصميم گيرى ها، اقدامات خوددنباله رو داشته باشد.حتى دراتحاديه اروپا فرانسه نتوانسته است متحدى «راهبردى»پيداكند.در مســئله تروريسم نيزبادشوارى زيادتوانست مســئله تبادل اطلاعات محرمانه بين كشور هاى اروپايى را به كرسى بنشاند.به ديگر سخن، فرانسه درأجراى بيشتر برنامه هاى خود در حوزه سياست خارجى حتى در چهارچوب اتحاديه اروپا به شيوه تك رو اقدام مى كنددردخالت هاى نظامى اين كشور درآفريقا دستگاه سياست خارجى اين كشور دچارمشكلات بسيارى بوده وهست وتا مدتى مشكل اصلى فرانسه پيداكردن متحد،همدست ياحتى تأييد سياسى ازساير كشور ها بود. اغلب اين كشور مى تواند بادادن تضمين ها امتيازحمايت سايركشور ها، آن هم مشروط ومحدود، داشته باشد.
Mahmoud Delfani
Address: 279 rue de Vaugirard 75015 Paris - France
Tel : + 33 (1) 73 70 52 22 - Port : + 33 (6) 27 38 94 36
contact@delfani.org - www.delfani.org
محمود دلفانی © 2015-2016 - تمامی حقوق این سایت متعلق به محمود دلفانی است. برداشت و نقل قول و انتشار مطالب تنها با اجازه امکان پذیر خواهد بود. این سایت شامل قانون کپی رایت میباشد.